ἄνθρωπος

고대 그리스어 편집

  • 남성
로마자 표기: anthrōpos

현대 그리스어 표기: άνθρωπος

ἄνθρωπος (→ 영어 anthropo-) + -logy → 영어 anthropology
ἄνθρωπος (→ 영어 anthropo-) + μορφή(morphē, "형상") → 영어 anthropomorphic