"шума"의 두 판 사이의 차이

354 바이트 제거됨 ,  2년 전
잔글
봇:오래된 인터위키 링크를 정리함
잔글 (봇: 자동으로 텍스트 교체 (-세르보크로아티아어 +세르보크로아트어))
잔글 (봇:오래된 인터위키 링크를 정리함)
 
|шуми|шумама
|шумом|шумама}}
 
[[az:шума]]
[[bg:шума]]
[[chr:шума]]
[[cs:шума]]
[[de:шума]]
[[el:шума]]
[[en:шума]]
[[et:шума]]
[[eu:шума]]
[[fi:шума]]
[[fr:шума]]
[[hu:шума]]
[[io:шума]]
[[lo:шума]]
[[lt:шума]]
[[mg:шума]]
[[mk:шума]]
[[pl:шума]]
[[ru:шума]]
[[sr:шума]]
[[tr:шума]]
[[uk:шума]]

편집

156,142