Geschichte

독일어편집

  • 여성
  단수 복수
부정관사 정관사 명사 정관사 명사
주격 eine die Geschichte die Geschichten
소유격 einer der Geschichte der Geschichten
여격 einer der Geschichte den Geschichten
목적격 eine die Geschichte die Geschichten
독일어 명사 변화

음성 듣기  
 
IPA [ɡəˈʃɪçtə]