Naturwissenschaft

독일어편집

  • 여성
  단수 복수
부정관사 정관사 명사 정관사 명사
주격 eine die Naturwissenschaft die Naturwissenschaften
소유격 einer der Naturwissenschaft der Naturwissenschaften
여격 einer der Naturwissenschaft den Naturwissenschaften
목적격 eine die Naturwissenschaft die Naturwissenschaften
독일어 명사 변화