Postkarte

독일어편집

  • 여성
  단수 복수
부정관사 정관사 명사 정관사 명사
주격 eine die Postkarte die Postkarten
소유격 einer der Postkarte der Postkarten
여격 einer der Postkarte den Postkarten
목적격 eine die Postkarte die Postkarten
도이취어이름씨바뀜