Hauswein

독일어편집

  단수 복수
부정관사 정관사 명사 정관사 명사
주격 ein der Hauswein die Hausweine
소유격 eines des Hauswein(e)s der Hausweine
여격 einem dem Hauswein(e) den Hausweinen
목적격 einen den Hauswein die Hausweine
도이취어이름씨바뀜

IPA [ˈhaʊ̯sˌvaɪ̯n]
  • 1.