trù bị

베트남어편집

동사편집

IPA [ʈu˧˨.biˀ˧˨](표준), [cu˧˨.ɓiˀ˧˨](북부)
IPA [ʈu˧˨.ɓiˀ˧˨˧](남부)
  1. (어떤 일을 할려고 계획하여) 주비하다, 준비하다, 예비하다.
  • Trù bị tài liệu để khai hội lúc 7 giờ. 7시 개회를 위해 자료를 준비하다.